Sprawdź status zlecenia

Jakość i rzetelność

Laboratorium

Akredytowane laboratorium badawcze
Oceny zanieczyszczenia terenów
Monitoring środowiska

Pracownia Analiz Fizykochemicznych

Badania fizykochemiczne obejmują szeroki zakres analiz środowiska naturalnego, w tym badania wód podziemnych i powierzchniowych, wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, badania ścieków, gleb oraz odpadów i surowców skalnych. W ofercie usług znajdują się badania zarówno dla potrzeb monitoringu środowiska gruntowo-wodnego jak również dla oceny stopnia zanieczyszczenia terenu (w tym badania zawartości węglowodorów ropopochodnych, WWA oraz metali). Pracownia Analiz Fizykochemicznych wyposażona jest w nowoczesną aparaturę pomiarową oraz objęta jest rygorystyczną kontrolą jakości. Potwierdzeniem wysokich kompetencji jest akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji, której aktualny zakres dostępny jest na stronie PCA Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny po kliknięciu poniżej.

Szczegóły
Oferta wykonywanych badań jest niezwykle szeroka i dotyczy analizy próbek środowiskowych w zakresie obejmującym m.in.:

 • badania monitoringowe,
 • badania ścieków (ChZT, BZT5, zawiesina ogólna, węglowodory ropopochodne),
 • badania wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi w tym badania sensoryczne,
 • badania zawartości głównych kationów i anionów w wodach i ściekach, metale lub(stężenie pierwiastków (np. Pb, Na, K, As, Cd, Cu, Ni) ciężkie technikami: absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) oraz atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej (ICP-OES),
 • chlorowcopochodne (THM) oraz pestycydy chloroorganiczne metodą chromatografii gazowej,
 • jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne (BTEX – benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren) metodą chromatografii gazowej,
 • metale ciężkie metodą absorpcji atomowej (ASA, ICP),
 • podstawowe aniony (jodki, bromki, fluorki, chlorki, siarczany, fosforany, azotany, azotyny) metodą chromatografii jonowej (IC),
 • węglowodory chlorowcopochodne (THM) techniką chromatografii gazowej z detekcją
  spektrometrią mas (GC-MS),
 • węglowodory ropopochodne (benzyny, olej mineralny), jednopierścieniowe węglowodory
  aromatyczne (BTEXS – benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren) techniką chromatografii
  gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID),
 • podstawowe pomiary fizykochemiczne, w tym pomiary terenowe,
 • węglowodory ropopochodne (benzyny, olej mineralny) metodą chromatografii gazowej,
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) metodą chromatografii cieczowej z
  detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD).

Pracownia Badań Geotechnicznych

Badania fizykomechaniczne gruntów, surowców skalnych oraz kamienia naturalnego są specjalizacją Pracowni Badań Geotechnicznych. Zakres analiz obejmuje m.in. ocenę przydatności kruszywa do celów budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego. Dużą część działalności stanowią również badania gruntów dla potrzeb prac ziemnych oraz analizy odpadów m.in. w zakresie parametru AT4. Jako jedni z nielicznych w Polsce oferujemy określenie współczynnika wodoprzepuszczalności gruntów w celu oceny stopnia zanieczyszczenia ziemi. Aktualny zakres akredytacji dostępny jest na stronie PCA. Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny jest poniżej.

Szczegóły
Zakres badań obejmuje m.in.:

 • badania gruntów dla potrzeb prac ziemnych,
 • badania jakości surowców skalnych i kruszyw do odpowiednich celów (m.in. budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego, przydatność do betonów i zapraw) wraz z wydaniem orzeczenia,
 • badania przydatności gruntów do celów rekultywacyjnych,
 • wodoprzepuszczalność
 • badania przydatności surowców do budownictwa hydrotechnicznego,
 • badania przydatności surowca ilastego wyrobów budowlanych i cienkościennych (wyroby ceramiczne) wraz z wydaniem orzeczenia.

Pracownia Badań Terenowych

Akredytowane pobieranie próbek do badań wykonujemy na terenie całej Polski. Funkcjonująca w naszych strukturach Pracownia Badań Terenowych zajmuje się również badaniami terenowymi wśród których są zarówno podstawowe parametry takie jak temperatura, odczyn pH, przewodność elektrolityczna właściwa czy potencjał redoks a także specjalistyczne pomiary dotyczące np. składu i emisji gazów składowiskowych oraz pomiary geodezyjne. Dla potrzeb wszelkich prac terenowych dysponujemy szeroką flotą pojazdów oraz zaawansowanym zapleczem technicznym. Pobieranie próbek do badań oraz pomiary terenowe objęte są naszym zakresem akredytacji, aktualny zakres dostępny jest na stronie PCA. Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny jest poniżej.

Szczegóły
Zakres badań obejmuje m.in.:

 • badania gruntów dla potrzeb prac ziemnych,
 • badania jakości surowców skalnych i kruszyw do odpowiednich celów (m.in. budownictwa drogowego, kolejowego i ogólnego, przydatność do betonów i zapraw) wraz z wydaniem orzeczenia,
 • badania przydatności gruntów do celów rekultywacyjnych,
 • wodoprzepuszczalność
 • badania przydatności surowców do budownictwa hydrotechnicznego,
 • badania przydatności surowca ilastego wyrobów budowlanych i cienkościennych (wyroby ceramiczne) wraz z wydaniem orzeczenia.

Pracownia Badań Mikrobiologicznych

Specjalizujemy się w badaniach mikrobiologicznych wody, co stanowi doskonałe uzupełnienie oferty analiz fizykochemicznych. Potwierdzeniem naszych kompetencji jest regularny udział w renomowanych porównaniach międzylaboratoryjnych oraz zatwierdzenie zakresu badań wody do spożycia przez Sanepid w drodze decyzji administracyjnej. Nasze doświadczenie to tysiące przebadanych ujęć wody. Wykonywane badania mikrobiologiczne objęte są zakresem akredytacji AB 10 10.
Szczegółowy opis działalności laboratorium PROMEA dostępny jest poniżej.

Szczegóły

Badania wody – woda do spożycia:

 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 • Bakterie grupy coli
 • Escherichia coli
 • Enterokoki kałowe
 • Clostridium perfringens łącznie ze sporami

Badania wody – woda na pływalniach:

 • Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 • Escherichia coli
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Gronkowce koagulazododatnie
 • Legionella sp.

Potwierdzenie jakości

Aktualności

O nas

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. to podmiot, którego początki sięgają 1951 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy niezliczoną liczbę projektów, a wśród nich wiele prac strategicznych dla rozwoju krajowej gospodarki. Przez wszystkie lata naszego funkcjonowania istotnym obszarem działalności były badania laboratoryjne. Sukcesywnie rozwijane laboratorium badawcze osiągnęło obecnie status jednego z czołowych laboratoriów w Polsce. Nowoczesne wyposażenie i profesjonalna kadra sprawiają, że możliwości analityczne Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. wykraczają daleko poza badania geologiczne i ochronę środowiska. W celu promowania usług laboratoryjnych powołana została marka PROMEA stanowiąca oficjalny znak towarowy naszej firmy. PROMEA obejmuje działalność Przedsiębiorstwa Geologicznego Sp. z o. o. ściśle związaną z usługami laboratoryjnymi. Zakres naszych działań obejmuje też monitoring środowiska i badania międzylaboratoryjne. Wszystkie metody badawcze stosowane w rutynowej pracy są zgodne ze standardami ISO 9001, ISO 14001, PN 45001 (Polityka ZSZ).

Informacje kontaktowe

Adres

ul. Hauke Bosaka 3A
25-214 Kielce

Telefon/Fax

Tel. 41 365 10 00
Fax. 41 365 10 10

EMAIL

info@promea.pl

Dane firmy

PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SP. Z O.O.
KRS: 0000218880 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski S.A. 88 1050 1416 1000 0022 8113 5679
SWIFT: INGBPLPW
BDO: 000005627

Laboratorium

Badania biegłości

Pomiary warunków BHP

Geologia i ochrona środowiska